Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Bouw- en ruimteakoestiek

     

Geluidwering gevels

Voor het bouwen of verbouwen van geluidsgevoelige bestemmingen nabij drukke wegen, spoorwegen, industrieterreinen of onder aanvliegroutes van vliegtuigen is het mogelijk om ontheffing aan te vragen voor een hogere geluidbelasting op de buitengevel. Als voorwaarde wordt gesteld dat een goed leefklimaat in de woning wordt gegarandeerd. Hiervoor dient het binnenniveau te voldoen aan de maximale grenswaarde uit de Wet geluidhinder. Aan de hand van de geluidbelasting op de gevel, bouwtekeningen en de ventilatiebalans kunnen wij het binnenniveau voor u berekenen. Indien niet voldaan wordt aan de maximale grenswaarde berekenen wij welke -aanvullende- maatregelen noodzakelijk zijn.

 

Geluidsmetingen

Om de geluidsisolatie van de interne scheidingsconstructies te bepalen dienen tussen verschillende ruimten geluidsmetingen te worden uitgevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen luchtgeluidsisolatie (Ilu,k) en contactgeluidsisolatie (Ico).

 

Luchtgeluidsisolatie

Voor het bepalen van de kwaliteit van de luchtgeluidsisolatie (Ilu,k) wordt een zogenaamde ruisbron gebruikt. Aan een zijde van de scheidingsmuur wordt op een hoog geluidniveau ruis weergegeven en het geluidniveau wordt aan beide zijde van de scheidingsmuur gemeten. Aan de ontvangstzijde wordt ook de nagaltmijd gemeten om te compenseren voor de absorptie in de ontvangstruimte - de absorptie is namelijk mede van invloed op het geluidniveau in de ontvangstruimte. Uit de verschillen in geluidniveau tussen beide vertrekken wordt per frequentiegebied, na correctie voor de nagalmtijd, de luchtgeluidsisolatie berekend.

 

Contactgeluidsisolatie

Voor het bepalen van de contactgeluidsisolatie (Ico) wordt gebruik gemaakt van een apparaat dat op nauwkeurig vastgestelde wijze op de vloer hamert, een zogenaamde contactgeluidgenerator, ofwel gestandaardiseerde hamermachine. In het ondergelegen (of soms naastgelegen) vertrek wordt het door deze generator geproduceerde geluidniveau gemeten. In de ontvangstruimte wordt ook de nagalmtijd gemeten om te compenseren voor de absorptie in de ontvangstruimte  -de absorptie namelijk mede van invloed op het geluid dat de contactgeluidgenerator daar produceert.

 

De geluidsmetingen voeren wij uit overeenkomstig de NEN 5077.

 

Interne geluidwering en installatiegeluid

Voor geluidsgevoelige bestemmingen/objecten zijn in het bouwbesluit technische bouwvoorschriften uit het oog van gezondheid  opgenomen. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen bestaande bouw, nieuwbouw, tijdelijke bouw en verbouw. De volgende akoestische aspecten spelen hierbij een belangrijke rol:

  • Bescherming tegen geluid van buiten;
  • Bescherming tegen geluid van installaties;
  • Beperking van galm;
  • Geluidwering tussen ruimten, lucht- en contactgeluidsisolatie.

 

Bij grote gebouwen zoals appartementencomplexen, zorggebouwen, kantoorgebouwen etc. met veel verschillende ruimten wordt in veel gevallen door het bevoegd gezag een akoestisch onderzoek geëist.

 

Voor het opstellen van deze onderzoeken maken wij gebruik van de NPR 5070 en de NEN 5077. Vervolgens toetsen wij de resultaten aan de grenswaarden uit het Bouwbesluit. 

 

Ruimteakoestiek

De opbouw en indeling van een ruimte kan van grote invloed zijn  op de klank en nagalm van het geluid. Er kan bijvoorbeeld gesproken worden over een ruimte met een slechte akoestiek. Bedoeld wordt dan dat de eigenschappen van die ruimte niet overeenkomen met het gebruik. Aan een concertzaal worden bijvoorbeeld heel andere eisen gesteld dan aan een collegezaal.

 

De nagalmtijd is in de zaalakoestiek een belangrijke ruimteparameter die afhangt van de totale absorptie en het volume van de ruimte. Omdat galm aan het geluid een wat rijkere klank geeft is een relatief lange nagalmtijd gewenst voor ruimten waarin muziek wordt geproduceerd. Galm in de lagere frequenties draagt bij aan hetgeen kan worden omschreven als warmte van het geluid. Galm in de hogere frequenties vergroot de helderheid van het geluid.

 

De wensen of eisen die aan de akoestiek gesteld worden, zijn dus sterk afhankelijk van het gebruik. Door de juiste (elektro-) akoestische voorzieningen te treffen kan de akoestiek in een ruimte worden geoptimaliseerd.

 

Wij helpen u graag met het adviseren en optimaliseren van de akoestiek in ruimten/zalen op basis van het gebruik en wensen die aan de ruimte worden gesteld.

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder