Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Industrielawaai

     
Vergunningverlening/Activiteitenbesluit
Geluidsoverlast door bedrijven kan overlast veroorzaken in de (woon)omgeving. Om geluidhinder vanwege bedrijven te voorkomen is er de Wet milieubeheer. Op basis hiervan zijn in het Activiteitenbesluit voor een groot aantal bedrijven algemene regels opgenomen. Voor een aantal bedrijven geldt een vergunningsplicht. Door het bevoegd gezag worden dan voorschriften gesteld in de Wet Milieubeheervergunning. Voor het verkrijgen van de vergunning of bij het toezicht op de verleende vergunning kan het bevoegd gezag een akoestisch onderzoek eisen. Dit gebeurt vaak bij de grotere ‘lawaaimakers’, er op korte afstand van de inrichting geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen of indien de inrichting is gelegen op geluidgezoneerd industrieterrein.

 

Het doel van het akoestisch onderzoek is om de geluidsuitstraling van de inrichting op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen en/of geluidzone te bepalen.
Bij bestaande inrichtingen inventariseren wij aan de hand van een bedrijfsbezoek de representatieve bedrijfssituatie, de relevante geluidsbronnen en voeren wij geluidmetingen uit. Bij nieuwe inrichtingen wordt het akoestisch onderzoek gebaseerd op kentallen en gegevens van de fabrikant.

 

Op basis van de inventarisatie stellen wij een rekenmodel op. Hiervoor maken wij gebruik van het softwarepakket Geomilieu. Vervolgens toetsen wij de berekeningsresultaten aan de door het bevoegde gezag gestelde toetsingskader. Indien niet wordt voldaan aan het toetsingskader brengen wij advies uit over het treffen van de meest doelmatige geluidsreducerende maatregelen. De resultaten verwerken wij in een akoestisch onderzoek wat bij de vergunningaanvraag kan worden gevoegd.

Tevens kunnen wij bedrijven en overheden van dienst zijn bij (ontwerp)beschikkingen en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

 

 

 

Zonebeheer
In de Wet geluidhinder is bepaald dat rond industrieterreinen waarop krachtens de Wet milieubeheer zogenaamde grote ‘lawaaimakers’ zijn gevestigd of zich mogen vestigen, een geluidzone moet zijn vastgesteld (artikel 41 Wgh). De zone is in feite het gebied, behalve het industrieterrein zelf,
waarbinnen vanwege dat industrieterrein een geluidbelasting mag heersen van 50 dB(A) etmaalwaarde of meer. De zone maakt deel uit van het bestemmingsplan.

 

Om als gemeente adequaat te kunnen inspelen op ruimtelijke ontwikkelingen binnen de geluidzone en de ontwikkelingen op het industrieterrein is een actueel zonemodel noodzakelijk. Door tijdgebrek of het ontbreken van de juiste middelen is het zonemodel vaak niet op orde. Wij kunnen u van dienst zijn bij het actualiseren en beheren van het zonemodel, zodat ‘uw probleem’ structureel wordt opgelost.

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder