Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Railverkeer

     

Railverkeerslawaai

Geluidsoverlast door railverkeerslawaai kan van grote invloed zijn op de (woon)omgeving. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken stelt de Wet geluidhinder eisen bij aanleg of wijziging van spoorwegen en bij de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen langs bestaande spoorwegen. In deze gevallen is het verplicht om een akoestisch onderzoek op te stellen.

 

Om de geluidbelasting op de geluidsgevoelige bestemmingen te bepalen stellen wij aan de hand van de spoorgegevens, intensiteiten en de plansituatie een akoestisch rekenmodel op. Hiervoor maken wij gebruik van het softwarepakket Geomilieu.

 

Bij overschrijding van de grenswaarden onderzoeken wij welke geluidsreducerende maatregelen mogelijk zijn. Hierbij wordt eerst gekeken naar maatregelen aan de geluidsbron (raildempers), vervolgens bij de overdracht (schermen en wallen) en pas in de laatste plaats bij de ontvanger. Bij het onderzoeken van maatregelen spelen financiële, stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten en veiligheid een belangrijke rol.

 

Saneringsprojecten
Veel woningen in Nederland hebben een te hoge geluidbelasting op de gevel vanwege een spoorlijn. ProRail heeft de wettelijke taak om deze woningen te onderzoeken en indien nodig te voorzien van geluidwerende maatregelen. De volgende maatregelen kunnen worden genomen om de geluidbelasting nabij de woningen te reduceren:

  • Bronmaatregelen; raildempers;
  • Overdrachtsmaatregelen; schermen en wallen;
  • Maatregelen bij de ontvanger; het isoleren van woningen.

 

In de meeste gevallen kan voor bovengenoemde voorzieningen subsidie worden aangevraagd bij het ministerie van VROM. De subsidie dekt zowel de apparaatlasten, advies- en de uitvoeringskosten.

 

Om saneringsprojecten goed te laten verlopen is een transparante communicatie met de bewoners van groot belang. Hierdoor worden lange bezwaren en beroepsprocedures voorkomen, wat veel tijd en geld kan besparen.

 

Door onze ruime ervaring opgedaan bij diverse overheidsinstellingen, kunnen wij de saneringsprojecten van begin tot het eind voor u uitvoeren. Wij treden op als projectleider waarbij termen als 'betrouwbaar en daadkrachtig' een belangrijke rol spelen. Hieronder wordt in het kort de werkzaamheden weergegeven die wij in het kader van saneringsprojecten voor u uitvoeren.

 

Het opstellen van saneringsprogramma's en het doorlopen van de wettelijke procedures. Financiële verantwoordelijkheid voor het saneringsproject. Overleg met interne adviseurs, adviesbureaus, aannemers, bewoners en de subsidieverstrekker (BSV en VROM). Het terugkoppelen van de voortgang van de projecten aan de interne opdrachtgever en de wethouder/college.

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder