Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Evenementen & horeca

     

Evenementen

In Nederland worden jaarlijks vele evenementen in de open lucht georganiseerd.  Dit varieert van kleine tot zeer grootschalige activiteiten.  De hoge geluidsniveaus en dreunende bassen tot diep in de nacht, kunnen flinke overlast bezorgen. Voor geluidoverlast van evenementen bestaat geen landelijke regelgeving. Elke gemeente bepaalt zelf in de APV, hoe hiermee om te gaan.

 

Geluidsmonitoring
Wij bieden u een ‘soundcheck’ aan voor de evenementen in de open lucht, waarbij niet alleen het geluid bij de gevel wordt beoordeeld maar ook het totale geluidsplaatje van het evenement wordt beschouwd. Locatie, aanvangstijdstip, tijdsduur, eindtijd en kwaliteit van geluidstechnici en muziekinstallatie zijn zeker zo belangrijk als het geluidsniveau zelf. Soms speelt ook het muziekprogramma een rol; een klassiek concert, een brassband of een popartiest wordt immers verschillend beoordeeld. Extra aandacht moet worden besteed aan de lage tonen die vele kilometers verderop nog tot overlast kunnen leiden.

 

Wat kunt u verwachten?

 • Een geluidmonitoringssysteem bij de gevel van de hoogst belaste woning. Indien noodzakelijk kunnen er ook meerdere systemen worden ingezet. Op deze manier wordt gedurende het gehele evenement het geluid gemeten;
 • Voor het bepalen van de overdracht voeren wij tijdens de soundcheck ook metingen uit bij de muziekinstallatie en op het evenemententerrein;
 • Overleg met organisatie, geluidstechnicus en bevoegd gezag;
 • De betrokken partijen hebben real-time inzicht in de geluidniveaus vanaf elke plek via een smartphone, tablet of computer, door in te loggen op het systeem;

 • Real-time meeluisteren, door op het systeem in te bellen. Eventueel kan een alarmering bij overschrijdingen van de grenswaarden door een sms- of mailbericht aan de organisatie, de toezichthouders en handhavers, omwonenden (geluidgehinderden) en andere belanghebbenden;

 • De geluidsniveaus met een A- en C-weging (voor de dreunende bassen) kunnen gelijktijdig worden weergegeven;

 • Analyse van de data is achteraf mogelijk, omdat de geluidsmetingen in combinatie met geluidsopnames worden uitgevoerd.

 

Evenementenbeleid
Om overlastproblemen te kunnen beheersen is een evenwichtig evenementenbeleid noodzakelijk. Een beleid dat aangeeft waar, hoeveel en welke soorten evenementen kunnen worden gehouden, passend bij de aard van de (woon)omgeving. Per evenement zal de nut en noodzaak van het evenement en de overlast die omwonenden wordt aangedaan tegen elkaar moeten worden afgewogen. Regelmatige (jaarlijkse) evaluatie is gewenst, waarbij gekeken wordt naar problemen die zich hebben voorgedaan en hoe die in de toekomst voorkomen kunnen worden. Door onze jaren lange ervaring kunnen wij u aansluitend op uw wensen en binnen de kaders van de gemeente een passend beleid opstellen.

 

Horeca
In tegenstelling tot evenementen is er bij horeca avond aan avond muziek. Er moeten daarom door de gemeenten duidelijke geluidsgrenzen worden gesteld die er voor zorgen dat muziekgeluid in woningen niet hoorbaar is.

 

Op 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit in werking getreden. Muziekcafés en discotheken vallen in vele gevallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Er moet daarom voldaan worden aan de geluidsgrenswaarden van dit besluit.

 

Bij aan- en inpandige woningen zijn daarbij altijd geluidsreducerende maatregelen, zoals aanvullende geluidsisolatie of een begrenzer op de muziekinstallatie nodig. Daar blijken de algemene regels uit het Activiteitenbesluit voor 60% van de horecabedrijven ontoereikend. In die gevallen krijgen worden door de gemeente nadere eisen opgelegd. De gemeente bepaalt zo wat wel en niet kan.

 

Om te beoordelen met welk muziekniveau en/ of geluidsbeperkende maatregelen wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarden moet een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

 

Ons plan van aanpak
In art. 1.11 lid 10 van het Activiteitenbesluit wordt het doel van een akoestisch onderzoek (bij een melding) weergegeven:

"Uit het rapport van een akoestisch onderzoek blijkt op grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen of aan de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20, 3.14a, 6.12 kan worden voldaan. In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de in de eerste volzin bedoelde waarden worden overschreden."

 

Het akoestisch onderzoek wordt vanuit twee verschillende benaderingswijzen uitgevoerd:

 

1. De grenswaarden uit het Activiteitenbesluit

 

Het onderzoek richt zich uitsluitend op het bepalen van de geluidsisolatie van het café en de overdracht. Het geeft als resultaat het maximaal geluidsniveau dat in het café mag heersen om aan de grenswaarden te voldoen. Dit geluidsniveau kan gebruikt worden om een eventuele begrenzer van de muziekinstallatie in te stellen.

 

2. Het gewenste/noodzakelijke geluidsniveau in het café.

 

Op basis van dit binnenniveau, de geluidsisolatie en de overdracht, wordt bepaald of aan de geluidsgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan. Het akoestische onderzoek bevat een onderzoek naar de voorzieningen die nodig zijn om te voldoen. Veelal betreft het bouwkundige aanpassingen aan het pand zodat de geluidsisolatie wordt verhoogd.

 

Wij voeren de volgende werkzaamheden uit: 

 • vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie en eventuele incidentele bedrijfssituaties van het café;
 • het verrichten van geluidsmetingen in het café. Met behulp van ´rose ruis´ via de eigen muziekinstallatie wordt de geluidsoverdracht vanuit het café naar de omgeving (de maatgevende woningen) vastgesteld (substitutiemethode II.9 Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999);
 • het verrichten van geluidsisolatiemetingen naar de maatgevende dak- en geveldelen;
 • uitwerkingen van de geluidsmetingen;
 • vaststellen van het maximaal toelaatbaar muziekniveau in het café in de bestaande situatie;
 • het berekenen van de geluidsisolatiewaarden van de maatgevende dak- en geveldelen;
 • vaststellen van de geluidsbeperkende voorzieningen (principemaatregelen) om te voldoen aan de geluidsgrenswaarden bij de gewenste situatie;
 • opstellen van een rapportage met gehanteerde uitgangspunten, resultaten en aanbevelingen die in pdf-formaat aan de opdrachtgever wordt geleverd.
     

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder