Onderzoeks- en
adviesbureau
voor geluid
en leefomgeving

Industrie

     

Gezoneerde industrieterreinen

Een geluidzone rond een gezoneerd industrieterrein wordt beheert middels een theoretisch opgesteld akoestisch rekenmodel. Bij de berekening van de geluidsbelasting op de beoordelingspunten en de zonepunten wordt uitgegaan van een worst-case situatie. Dit betekent dat alle bedrijven op het industrieterrein volledig in werking zijn overeenkomstig de vergunde situatie (worst-case situatie). Dit blijkt in de praktijk niet altijd het geval te zijn, waardoor het mogelijk is dat de geluidsbelasting in werkelijkheid lager is dan de berekende waarde. Middels het uitvoeren van geluidsmetingen gedurende een langere onafgebroken periode kan een realistisch beeld worden verkregen van het heersende geluidsniveau in de (woon)omgeving. Door de meetresultaten te vergelijken met de berekeningsresultaten kan worden bepaald welke geluidsruimte er werkelijk nog beschikbaar is op de beoordelingspunten en de geluidzone.

 

Bedrijventerreinen

Om inzicht te krijgen in de geluidsbelasting in de woonomgeving of bij geluidsklachten kunnen bij de niet gezoneerde bedrijventerreinen ook langdurige geluidsmetingen worden uitgevoerd. Door een analyse van de meetgegevens kan achteraf worden bepaald welke bedrijven bepalend zijn voor de geluidsbelasting op het meetpunt. Vervolgens kan aan de hand van geluidsmetingen op de vergunningspunten van de meest relevante bedrijven worden getoetst of wordt voldaan aan de grenswaarden uit de milieuvergunning of het Activiteitenbesluit. Het is dus ook mogelijk om achteraf te bepalen door welk bedrijf de geluidsklachten worden veroorzaakt.

 

Bedrijven

Bij geluidsklachten of in het kader van handhaving kan het in vele gevallen van toegevoegde waarde zijn om geluidsmetingen gedurende een langere periode uit te voeren. De kans dat de klacht wordt gemeten wordt dan aanzienlijk vergroot. Op deze manier voorkom je dat je net te laat komt of dat de klacht op dat moment niet aanwezig is. Aan de bewoners wordt gevraagd om een logboek bij te houden, waarin een omschrijving van de klacht, datum en tijdstip wordt genoteerd. Op basis vn deze gegevens kan een relatie worden gelegd tussen de opgetreden geluidsniveaus en bevindingen/klachten van de bewoners/klagers.

Recente projecten


Bedrijven Contact Dagen Drenthe in de TT-hal te Assen. Download nu uw gratis toegangsbewijs.
14-04-2015

lees verder

Geluidsmonitoring Zeeburgkade te Amsterdam
12-11-2014

lees verder

Arbo metingen op de werkvloer bij Fokker Aerostructures B.V. te Hoogeveen
23-10-2014

lees verder

Geluidsmonitoring
06-01-2014

Geluidsmonitoring tijdens reconstructie Lage walmuren Oudegracht in Utrecht. 


lees verder